Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti English For Work, s.r.o. (ďalej len „VOP“)

Obchodné podmienky spoločnosti:

English For Work, s.r.o.

Jiraskova 56/A, 080 05 Prešov

IČO: 50423878

DIČ: 2120330443

IČ DPH: SK2120330443

Tel BA: 0903484408,

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov I, Oddiel Sro, vložka 33281/P. 

 

Spoločnosť

Spoločnosť English For Work, s.r.o., poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania (ďalej len „kurz“), pričom tieto Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom kurzov (ďalej len „študent“) a sú pre zmluvné strany záväzné.

 

1. Prihlásenie t.j. uzatváranie zmluvy

 1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká Objednaním a zaplatením v elektronickom obchode na stránke www.podpodnikat.academy. Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 2. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené v bode 7. (Odstúpenie od zmluvy).
 1. V prípade, že študent absolvoval pred uzavretím zmluvy vstupný jazykový test, na základe výsledkov tohto testu mu bude Spoločnosťou odporučená skupina kurzu s rovnakou resp. porovnateľnou vedomostnou jazykovou úrovňou. V prípade, že študent odmietne absolvovať vstupný test alebo odmietne Spoločnosťou odporučenú skupinu kurzu, nenesie Spoločnosť zodpovednosť za prípadnú jeho nespokojnosť s jazykovou úrovňou skupiny resp. s jazykovou úrovňou a náplňou jednotlivých vyučovacích hodín kurzu.

 

2. Platba

 1. Ceny kurzov (ďalej len„kurzovné“) sú uvedené na www.podpodnikat.academy
 1. Kurzovné je možné uhradiť priamo cez elektronický obchod formou zabezpečenej platby platobnou kartou.
 2. Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.
 3. Číslo účtu Spoločnosti je SK16 7500 0000 0040 2359 6327 (ČSOB banka, a.s.), variabilný symbol je číslo faktúry/meno študenta.
 4. V prípade, ak sa študent dostane do omeškania s úhradou kurzovného, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok podľa splátkového kalendára.

Cena zahŕňa:

 1. kompletný študijný materiál, ktorý budú študenti pri svojom štúdiu potrebovať (učebnica, pracovný zošit, ďalej napr. CD – rom, posluchové CD, študentom je k dispozícii knižnica s anglickou beletriou i gramatickými cvičebnicami, anglické periodiká a pod.),
 2. priebežné testovanie, sledovanie dochádzky a pre jednoduchšie a transparentné hodnotenie vedenie jazykového portfólia pre každého študenta samostatne,
 3. na vyžiadanie zamestnávateľa priebežné písomné hodnotenie progresu študentov (zamestnancov),
 4. záverečné hodnotenie / evaluačný list (dochádzka a študijné výsledky),
 5. slovenského / zahraničného lektora

 

 3. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

  1. Stornovanie kurzu študentom po termíne registrácie (t.j. po uzavretí zmluvy) do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 0 % z kurzovného.
  2. Stornovanie kurzu študentom v prvých 14 dňoch kurzu – storno poplatok je 0 % z kurzovného.
  3. Stornovanie kurzu študentom po uplynutí prvých 14 dňoch kurzu – storno poplatok je 100% storno z kurzovného.
  4. Spoločnosť má právo neotvoriť alebo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 2.

Ďalej:

 1. Spoločnosť má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti:ak dôjde k zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný;
 2. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou (zrušenie zmluvy) ponúkne Spoločnosť študentovi možnosť pokračovania s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, termínu alebo miesta konania kurzu vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného;
 3. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta prevedená na ním zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
 4. Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Spoločnosť poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.
 5. Individuálna výučba prebieha vo forme vyučovacej hodiny, ktorej trvanie je 45 alebo 90 minút. Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa určuje po dohode so študentom/zákazníkom. Hodinu je možné zrušiť obidvoma stranami pred jej dohodnutým začiatkom, najneskôr všakdo 10:00 predchádzajúceho dňa. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú, teda je fakturovaná a študent/zákazník má povinnosť ju uhradiť.

 

4. Zameškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacity skupiny kurzu (max. 5 študentov v skupine) od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorý skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 3. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany Spoločnosti.
 4. Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky pre prípad odstúpenia sú upravené v bode 4. (Storno podmienky).

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

 

6. Zmeny obchodných podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach príp. v zmluve budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

 

7. Dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil. Školské prázdniny nepatria medzi dni pracovného pokoja.Vyššie uvedené sa môže upraviť vzájomnou ústnou dohodou študentov a lektora konkrétnej skupinky.

 

8. Sťažnosti

Akékoľvek sťažnosti príp. podnety je študent povinný podávať Spoločnosti písomne na adresu info@podpodikat.academy a to bez zbytočného odkladu. Spoločnosť po preštudovaní príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi študenta s možným riešením resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu. Každý takýto podnet je spoločnosť povinná prešetriť bezodkladne.

 

9. Práva duševného vlastníctva

Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.

Príloha č. 1 k VOP –

Podmienky spracúvania osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

 

English For Work, s.r.o.

Jiraskova 56/A, 080 05 Prešov

IČO: 50423878

DIČ: 2120330443

IČ DPH: SK2120330443

Tel BA: 0903484408,

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov I, Oddiel Sro, vložka 33281/P. 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • Uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb, dodávaných prevádzkovateľom. Pričom táto činnosť zahŕňa predovšetkým, avšak nie len, spracovanie objednávok, vystavovanie daňových dokladov, evidenciu reklamácii a pod.
 • Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 • Súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Vybavovanie reklamácií a sťažností
 • Správa registratúry

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:

 • plnenie zákonných povinností
 • prípadoch súhlas dotknutej osoby
 • plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností
 • oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry
 • Poskytovatelia IT služieb a mobilný operátori
 • Právnické kancelárie
 • Znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov:

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Pre podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať telefonicky, či e-mailom na adrese:

info@podpodnikat.academy, 0903 484 408, Ing. Matúš Kopalko

alebo osobne u nás v kacelárii na Blagoevovej 28, Bratislava. (Oproti Ekonomickej Univerzite)